Psalms Illustrated

מדרשים חזותיים למזמורי תהילים הנאמרים בימים מצויינים בלוח העברי

Visual interpretations of Psalms that the Jewish liturgical tradition assigns to special days of the year.


פסוק מפרשת וילך שקראנו בשבת שובה ביחד עם פסוק מתהילים קל שקוראים בעשרת ימי תשובה. בלילה החשוך והסוער ביותר, שומרים יודעים שהשחר יפציע. הם פחות בטוחים שמחליפם יגיע בזמן. כאשר אנחנו מחכים לאלוהים, אין ביטחון כלל, במיוחד בעידן של הסתר פנים. אך אפילו המשמרת הארוכה ביותר עוברת יותר בקלות עם שותף-עמית. יהי רצון שנדע להיות נוכחים אחד לשני בלילות הארוכים של המתנה, גם הסוערים ביותר.
דברים לא:יח ותהילים קל:ו
Deuteronomy 31:18, Psalm 130:6


A verse from Deuteronomy 31, which we read on Shabbat Shuva, with a verse from Psalm 130, which is read during the 10 days of repentance. Even on the darkest night, even in a storm, guards know that dawn will come. It is less certain that their replacement will arrive on time. When we wait for God nothing is certain, especially in an age of hidden countenance. Yet even the longest guard-shift passes more easily with a partner. May we always be present for each other in the long nights of waiting, no matter how stormy. 


****

תהילים ע"ח הוא שירו של יום השני של פסח, לפי מנהג הגר"א. הפרק מספר ‏מחדש את סיפור יציאת מצרים והנדודים במדבר, ומלא חומר למחשבה על ‏מערכת היחסים המייוסרת בין עם ישראל ואלהיו. שווה כמה דקות של ‏מחשבה. ‏


Second day of Passover
Psalm 78 is the daily psalm for the second day of Passover (first day of Hol Hamoed in Israel), according to the ‎custom of the Vilna Gaon. It retells the story of the Exodus and the years in ‎the desert, with much food for thought about the difficult relationship ‎between God and the people of Israel. Worth a careful read. 
The quote in ‎the picture is verses 15-16: "God split rocks in the wilderness, and gave them ‎drink as if from the great deep. God brought forth streams from a rock and ‎made them flow down like a river."


* * * *

Third day of Passover

Psalm 80 is the daily psalm for the third day of Passover, according to the ‎custom of the Vilna Gaon. In it, Israel is likened to a grape vine planted and ‎tended by God. The past redemption serves as the foundation for the ‎expectation, the demand that there be another, future redemption. Reading ‎it during Passover is a powerful admission that, despite the Exodus, we still ‎live in a world yet to be redeemed. 

The quote in the picture is verse 15: ‎‎"Look down from heaven and see; take care of this vine.‎"
תהילים קה מספר מחדש את סיפור עם ישראל מן  האבות עד לכניסה לארץ, כולל פירוט של המכות ומסתיים עם המטרה של כל המסע, קיום התורה. 
Fourth day of Passover
Psalm 105 is a comprehensive retelling of the Israelites’ history from ‎Abraham until the entrance into the Land of Israel, including details of the ‎plagues, and concluding with the purpose of the entire journey, observing ‎the Torah. 
Quoted in the picture are verses 39 and 45: "God spread a cloud ‎to screen them and a fire to light up the night…so that they might keep ‎God’s statues and observe the Torah. Hallelujah!‎"
* * * *


 ‏‎ ‎תהילים פרק קלה הוא שירו של יום החמישי של פסח, לפי מנהג הגר"א. כמו  ‏המזמורים האחרים לימי פסח, הוא מתזכיר את יציאת מצריים אבל יש בו גם ‏דגש על הכוח האלוהי כפי שהוא נראה בטבע.‏
Fifth day of Passover
Psalm 135 is the daily psalm for the fifth day of Passover, according to the ‎custom of the Vilna Gaon.  Similar to the other daily psalms for Passover, ‎this chapter mentions the Exodus but also emphasis the divine power we ‎experience in nature. 

The quote in the picture is from verses 6-7: "Whatever ‎the Eternal desires He does in heaven and earth, in the seas and all the ‎depths. God makes clouds rise from the end of the earth, and lightning for ‎the rain; Releasing the wind from God's vaults."


* * * *

תהילים סו ‏מביע בטחון בכוחו של האל להגן ולהושיע למרות צרות עכשויות (או ‏זכרונות עזים של סבל בעבר); כמו שהבקע את ים-סוף כך אלוהים ממשיך לייצב ‏את צעדינו.
Sixth day of Passover
Psalm 66 is the daily psalm for the sixth day of Passover, according to the ‎custom of the Vilna Gaon.  It expresses confidence in God’s power to ‎protect and redeem despite present (or vividly remembered) suffering. Just ‎as God parted the sea, God continues to keep our footsteps steady.   The ‎quote in the picture is from verses 6 and 9: God turned the sea into dry ‎land;‎‏ ‏they crossed the river on foot… God has granted us life, and not let ‎our feet slip.


* * * *

Rosh Hodesh Iyar
"It is clear that for [the priestly tradition in the Torah] the כבוד kabod [usually translated "glory"] gives off, or consists of, extraordinary brightness, the sight of which usually caused death... something like an intense fire, but not of some solid object that is burning. To picture this, one should imagine not a piece of wood that is on fire, but just a self-sustaining fire by itself." -- Prof. Benjamin Sommer, The Bodies of God and the World of Ancient Israel
I found The Bodies of God  to be a very powerful book but don't read it unless you are ready to re-evaluate assumptions about Biblical or ancient Israelite belief.

* * * * 

לכבוד ראש חודש סיון, פסוק נוסף מפרק קד, הפעם קשור למחשבות על העבודה הרבה הנדרשת כדי ליצר גם לחם וגם תורה. הקשר לחסד וגאולה במגילת רות לא מקרי בעיניי. חודש טוב.

Rosh Hodesh Sivan
In honor of the first day of Sivan, verse from Psalm 104, the Psalm for Rosh Hodesh, connected to my thoughts on the active work need to produce both bread and Torah. The connection to the giving-kindness and redemption in the Book of Ruth is not, in my mind, a coincidence. May you have a good month, by whatever name you give it: Sivan, Ramadan, June....

****

תהילים יט הוא שירו של יום לחג השבועות, לפי מנהג הגר"א ואחרים.
השמש הזוהרת מעל האופק בסיני מעידה, בלי אומר, לפלאי הבריאה.
אותיות קמץ-אלף-אָ יורדות ארצה ליצור את ההברה הראשונה ב-"אנוכי." יש אומרים שהעם שמע מפי גבורה רק אות א' בלבד. אָ היא ההברה השקטה ביותר, דומה לקול הדממה דקה שאליהו שמע באותו ההר.  היום אם-בקֹלו נשמע?

Psalm 19 with sun on the Sinai horizon, kametz-alef descending
The heavens tell God’s glory, and His handiwork sky declares.
Day to day breathes utterance and night to night pronounces knowledge.
There is no utterance and there are no words, their voice is never heard...
The Eternal’s teaching is perfect… Psalm 19: 2-4, 8a (trans. Alter, modified)
Tradition assigns Psalm 19 to Shavuot.

The brilliant sun near the horizon of Sinai silently testifies to the wonder of creation while the Hebrew letters descending to earth form the first syllable of the Ten Commandments that which was, by some interpretations, all the assembled people heard. They are pronounced “ah,” the quietest of sounds, reminiscent of the still, small voice Elijah heard on the same mountain. Will we hear that voice today?
* * * *


 ליום השואה

המדרש נמצא בפיסוק
Holocaust Memorial Day
A prayer of the lowly man when he is faint and pours forth his plea before the Eternal…Do not hide Your face from me in my time of trouble…For my days have vanished like smoke and my bones are charred like a hearth.My body is stricken and withered like grass; too wasted to eat my food. On account of my vehement groaning my bones show through my skin.Does God looks down from His holy height, to behold the earth from heaven and to hear the groans of the prisoner?Please arise and take pity on Zion, for it is time to be gracious to her; the appointed time has come! Selected verses from Psalm 102
The commentary is in the punctuation and translation.

* * * *

השמים החשוכים של ראש חודש הם מתאימים במיוחד לראש חודש אב, חודש החורבן והאבדון. אבל לא כל חשוך, כי הופיע מולד הלבנה ואתו ניצוץ לתקוה שאחרי הצום תבוא נחמה.
Rosh Hodesh Av

The dark sky of Rosh Hodesh is especially appropriate for the month of Av, the month of destruction and loss. But not everything is black, because the crescent of the new moon has appeared, and with it a sliver of hope that after the fast, we will be comforted. 
No comments:

Post a Comment